50 odpovedí na bežné otázky o Islame

 

 

,,Islam“ je arabské slovo, ktoré znamená , pokojné ,dobrovoľné podriadenie sa -podriadenie sa kódexu správania, ktorý určil Boh.  Islam je teda náboženstvo, ale je to tiež kompletný spôsob života založený na dobrovoľnom vzťahu medzi jednotlivcom a jeho Stvoriteľom.  Je to spôsob života určený Bohom, ktorý učil každý z Jeho prorokov a Poslov.  Čo odlišuje Islam od iných náboženstiev je to, že odmieta akceptovať akúkoľvek formu stvorenia ako božstvo hodné uctievania.  Namiesto toho zväčšuje výhradné uctievanie jediného Boha, ktorý stvoril celý vesmír a ku ktorému sa všetko stvorenie nakoniec vráti.

Monoteizmus je základom Islamu a jeho najdôležitejším konceptom, ktorý nemožno žiadnym spôsobom kompromitovať.  Nielenže je Boh uznávaný ako jediný Stvoriteľ a Udržiavateľ všetkého, čo existuje, ale Islam vyhlasuje, že Je jediným pravým božstvom a len On je hodný, aby sme Ho uctievali.  Ďalej uznáva, že vlastnosti Boha nie sú nijako podobné vlastnostiam Jeho stvorenia a nemožno ich s Ním porovnávať;  Je absolútny, dokonalý a jedinečný.
 

Otázka číslo 1: ČO JE ISLAM?

Image by The Dancing Rain
 


Moslim je niekto, kto praktizuje Islam;  teda ,kto sa dobrovoľne podriaďuje zjaveným Božím príkazom. Všetko vo vesmíre je vo svojej podstate podriadené Bohu a funguje podľa Ním vytvorených prírodných zákonov.  Ľudské bytosti sú fyzicky „moslimami“ v tom, že ich telá fungujú podľa genetického programu stanoveného Bohom na dobu, ktorú určil.,
,Moslim“ v náboženskom zmysle je však niekto, kto sa vedome zaväzuje uctievať iba Boha, nie podľa svojich vlastných sklonov alebo sklonov iných ľudí, ale podľa metódy, ktorú sprostredkoval Boh prostredníctvom svojich ustanovených prorokov.  Korán uvádza mnoho príkladov ľudí, ktorí žili pred Mohamedom a verili a poslúchali Proroka, ktorého im Boh poslal.  Do raja vstúpili kvôli svojej poslušnosti Bohu, a to je význam „Islamu“.
Všetci Boží Proroci, od Adama po Mohameda, a tí, ktorí verili a nasledovali každého z nich počas obdobia jeho prorokovania, sa nazývali „Moslimovia“.  Ale keďže Prorok Mohamed bol posledným z Božích poslov pre ľudstvo, „Moslimom”možno teraz definovať iba ako toho, kto prijíma a dodržiava konečné, dokončené posolstvo, ktoré Boh prostredníctvom neho odovzdal.  Najnovšie revidovaná legislatíva totiž racionálne vždy nahrádza a ruší všetko, čo jej predchádzalo.

Otázka číslo 2: KTO JE MOSLIM?

Muslim Man Praying
 

Otázka číslo 3: NIE JE PRAVDA,ŽE ISLAM JE NÁBOŽENSTVO ARABOV?

Tento mylný predpoklad je zrejme založený na skutočnosti, že Prorok Mohamed bol Arab, že väčšina prvej generácie Moslimov boli Arabi a že Korán je v arabskom jazyku.
 
 Ale v skutočnosti, len asi 18 percent Moslimov na svete dnes tvoria Arabi.  Najväčšie moslimské obyvateľstvo sa nachádza v Indonézii, na Indickom subkontinente a v iných častiach Ázie. Islam je tiež rozšírený v mnohých častiach Afriky a existujú značné menšiny v Európe, Severnej a Južnej Amerike a Oceánii.  Islam je najrýchlejšie rastúce hlavné náboženstvo na svete a medzi jeho vyznávačov na všetkých kontinentoch patria Arabi aj ne-Arabi.
 
Okrem toho nie všetci Arabi sú Moslimovia, pretože existujú významné komunity Kresťanských Arabov, ako aj množstvo tých, ktorí patria k iným náboženstvám alebo sa hlásia k ateizmu.  Zatiaľ čo „Arab“ je geografický a kultúrny pojem, „Moslim“ označuje vyznávača Islamského náboženstva. Kým bolo zjavenie ešte len v ranom štádiu, Korán odhalil, že Islam je skutočne globálne náboženstvo.  Allah v ňom oslovil svojho Proroka a povedal:
 
,,Poslali sme ťa ako milosť pre stvorených.”(21:107)
 
,,Poslali sme ťa všetkým ľuďom ako zvestovateľa radostnej zvesti a ako varovateľa. Ale väčšina ľudí to nepozná.”(34:28)
 
Islam je určený pre všetkých ľudí bez ohľadu na rasu, národnosť, kultúrny alebo náboženský pôvod.  Od začiatku jeho misie Prorokovi spoločníci pochádzali zo širokého spektra krajín a rás.  Medzi nimi bol Afričan, Byzantínec, Peržan a Židovský učenec. Všetci boli zjednotení v bratstve viery.
 
V Koráne je veľa odkazov na univerzálnu podstatu Islamu.  Často oslovuje ľudstvo a hovorí: „Ó ľudstvo“ alebo „Ó ľudia“.  Prorok, jeho spoločníci a ich nasledovníci vynaložili maximálne úsilie, aby šírili posolstvo pravdy medzi všetky národy a ľudí.  Prirodzene, Prorok začal šíriť Božie posolstvo medzi vlastných ľudí,Arabov, ale to neznamená, že bolo obmedzené len na nich-presnejšie ,iba prvotné odovzdanie jeho najbližším bolo logickým prvým krokom k realizácii dlhodobého cieľa.Neskôr vo svojej misii, keď sa podmienky stali priaznivejšími, poslal listy pozvania k Islamu vládcom Byzantskej a Perzskej ríše, Habeša, Egypta, Damasku, Bahrajnu, Jamamy, Ománu a ďalším, ktorí predstavovali vtedajšie vplyvné svetové osobnosti.  Nech už na to reagovali akokoľvek, Prorokove posolstvo bolo plne uznané hlavnými mocnosťami jeho doby.

IMG_7101.jpg