top of page

50 odpovedí na bežné otázky o Islame

Otázka číslo 1: ČO JE ISLAM?

 

,,Islam“ je arabské slovo, ktoré znamená , pokojné ,dobrovoľné podriadenie sa -podriadenie sa kódexu správania, ktorý určil Boh.  Islam je teda náboženstvo, ale je to tiež kompletný spôsob života založený na dobrovoľnom vzťahu medzi jednotlivcom a jeho Stvoriteľom.  Je to spôsob života určený Bohom, ktorý učil každý z Jeho prorokov a Poslov.  Čo odlišuje Islam od iných náboženstiev je to, že odmieta akceptovať akúkoľvek formu stvorenia ako božstvo hodné uctievania.  Namiesto toho zväčšuje výhradné uctievanie jediného Boha, ktorý stvoril celý vesmír a ku ktorému sa všetko stvorenie nakoniec vráti.

Monoteizmus je základom Islamu a jeho najdôležitejším konceptom, ktorý nemožno žiadnym spôsobom kompromitovať.  Nielenže je Boh uznávaný ako jediný Stvoriteľ a Udržiavateľ všetkého, čo existuje, ale Islam vyhlasuje, že Je jediným pravým božstvom a len On je hodný, aby sme Ho uctievali.  Ďalej uznáva, že vlastnosti Boha nie sú nijako podobné vlastnostiam Jeho stvorenia a nemožno ich s Ním porovnávať;  Je absolútny, dokonalý a jedinečný.
 

Otázka číslo 1: ČO JE ISLAM?

Image by The Dancing Rain
Otázka číslo 4: NIE JE ISLAM LEN ĎALŠIA VIERA ZALOŽENÁ NA LEGENDÁCH?
Otázka číslo 6: UCTIEVAJÚ MOSLIMOVIA BOHA ALEBO ALLAHA?
Otázka číslo 5: NEMAJÚ VŠETKY SVETOVÉ NÁBOŽENSTVÁ PODOBNÉ CIELE?
Otázka číslo 2: KTO JE MOSLIM?


Moslim je niekto, kto praktizuje Islam;  teda ,kto sa dobrovoľne podriaďuje zjaveným Božím príkazom. Všetko vo vesmíre je vo svojej podstate podriadené Bohu a funguje podľa Ním vytvorených prírodných zákonov.  Ľudské bytosti sú fyzicky „moslimami“ v tom, že ich telá fungujú podľa genetického programu stanoveného Bohom na dobu, ktorú určil.,
,Moslim“ v náboženskom zmysle je však niekto, kto sa vedome zaväzuje uctievať iba Boha, nie podľa svojich vlastných sklonov alebo sklonov iných ľudí, ale podľa metódy, ktorú sprostredkoval Boh prostredníctvom svojich ustanovených prorokov.  Korán uvádza mnoho príkladov ľudí, ktorí žili pred Mohamedom a verili a poslúchali Proroka, ktorého im Boh poslal.  Do raja vstúpili kvôli svojej poslušnosti Bohu, a to je význam „Islamu“.
Všetci Boží Proroci, od Adama po Mohameda, a tí, ktorí verili a nasledovali každého z nich počas obdobia jeho prorokovania, sa nazývali „Moslimovia“.  Ale keďže Prorok Mohamed bol posledným z Božích poslov pre ľudstvo, „Moslimom”možno teraz definovať iba ako toho, kto prijíma a dodržiava konečné, dokončené posolstvo, ktoré Boh prostredníctvom neho odovzdal.  Najnovšie revidovaná legislatíva totiž racionálne vždy nahrádza a ruší všetko, čo jej predchádzalo.

Otázka číslo 2: KTO JE MOSLIM?

Muslim Man Praying
Oázka číslo 7: AK JE ISLAM PROTI UCTIEVANIU MODIEL,PREČO SA MOSLIMOVIA MODLIA K ŠTVORCOVEJ STAVBE?
Otázka číslo 3: NIE JE PRAVDA,ŽE ISLAM JE NÁBOŽENSTVO ARABOV?

Otázka číslo 3: NIE JE PRAVDA,ŽE ISLAM JE NÁBOŽENSTVO ARABOV?

Tento mylný predpoklad je zrejme založený na skutočnosti, že Prorok Mohamed bol Arab, že väčšina prvej generácie Moslimov boli Arabi a že Korán je v arabskom jazyku.
Ale v skutočnosti, len asi 18 percent Moslimov na svete dnes tvoria Arabi.  Najväčšie moslimské obyvateľstvo sa nachádza v Indonézii, na Indickom subkontinente a v iných častiach Ázie. Islam je tiež rozšírený v mnohých častiach Afriky a existujú značné menšiny v Európe, Severnej a Južnej Amerike a Oceánii.  Islam je najrýchlejšie rastúce hlavné náboženstvo na svete a medzi jeho vyznávačov na všetkých kontinentoch patria Arabi aj ne-Arabi.
 Okrem toho nie všetci Arabi sú Moslimovia, pretože existujú významné komunity Kresťanských Arabov, ako aj množstvo tých, ktorí patria k iným náboženstvám alebo sa hlásia k ateizmu.  Zatiaľ čo „Arab“ je geografický a kultúrny pojem, „Moslim“ označuje vyznávača Islamského náboženstva. Kým bolo zjavenie ešte len v ranom štádiu, Korán odhalil, že Islam je skutočne globálne náboženstvo.  Allah v ňom oslovil svojho Proroka a povedal:
 
,,Poslali sme ťa ako milosť pre stvorených.”(Svätý Korán 21:107)
 
,,Poslali sme ťa všetkým ľuďom ako zvestovateľa radostnej zvesti a ako varovateľa. Ale väčšina ľudí to nepozná.”(Svätý Korán 34:28)

 
Islam je určený pre všetkých ľudí bez ohľadu na rasu, národnosť, kultúrny alebo náboženský pôvod.  Od začiatku jeho misie Prorokovi spoločníci pochádzali zo širokého spektra krajín a rás. Medzi nimi bol Afričan, Byzantínec, Peržan a Židovský učenec. Všetci boli zjednotení v bratstve viery.
V Koráne je veľa odkazov na univerzálnu podstatu Islamu.  Často oslovuje ľudstvo a hovorí: „Ó ľudstvo“ alebo „Ó ľudia“.  Prorok, jeho spoločníci a ich nasledovníci vynaložili maximálne úsilie, aby šírili posolstvo pravdy medzi všetky národy a ľudí.  Prirodzene, Prorok začal šíriť Božie posolstvo medzi vlastných ľudí,Arabov, ale to neznamená, že bolo obmedzené len na nich-presnejšie ,iba prvotné odovzdanie jeho najbližším bolo logickým prvým krokom k realizácii dlhodobého cieľa.Neskôr vo svojej misii, keď sa podmienky stali priaznivejšími, poslal listy pozvania k Islamu vládcom Byzantskej a Perzskej ríše, Habeša, Egypta, Damasku, Bahrajnu, Jamamy, Ománu a ďalším, ktorí predstavovali vtedajšie vplyvné svetové osobnosti.  Nech už na to reagovali akokoľvek, Prorokove posolstvo bolo plne uznané hlavnými mocnosťami jeho doby.

IMG_7101.jpg

Otázka číslo 4: NIE JE ISLAM LEN ĎALŠIA VIERA ZALOŽENÁ NA LEGENDÁCH?

Naopak, Islam je jediné náboženstvo, ktorého zdroje sú autenticky zachované, historicky uznávané a zostali úplne bez ľudských zmien a zásahov v priebehu storočí. Jeho božské písmo, Korán, neobsahuje žiadne mýty ani bájky a je v súlade s overenými vedeckými faktami.  Poskytuje prijateľné vysvetlenie pôvodu, vývoja a významu vesmíru a udalostí v ňom.
Posolstvo Islamu nie je nové.  Nová je forma jeho správy, jej rozmery a rozsah.  Toto konečné zjavenie sa zachovalo v pôvodnom stave, ako to Boh sľúbil, keď zjavil:
 
,,My sme zoslali dole Pripomenutie, a my ho uchováme.”
(Svätý Korán-15:9)

 
Ako zázrakom zostalo imúnne voči zubu času a zásahom človeka a je stále dostupné vo svojom pôvodnom jazyku všetkým, ktorí hľadajú usmernenie.
Na rozdiel od učenia mnohých náboženstiev, ktoré predpokladajú nezlučiteľnosť viery a rozumu, Islam presadzuje úlohu mysle a považuje tých, ktorí rozum nepoužívajú, za intelektuálne nedostatočných.  Pretože myseľ má tendenciu hľadať vzájomnú súvislosť všade tam, kde je rozmanitosť a mnohorakosť, je spokojná s jasným a jednoznačným vyhlásením Koránu, že všetko možno vysledovať k jedinému zdroju, podloženému zdravými argumentmi a dôkazmi.  Dôležitou črtou Islamu je, že hoci je založený výlučne na zjavení od Boha, pričom nikdy neprekračuje hranice božsky zjavených textov, nezabúda na to, že poskytuje logické dôkazy pre svoje princípy.
 Islam učí, že človek by mal predpokladať prirodzenú príčinu všetkého, čo sa vyskytuje vo stvorení.  Podporuje výskum, štúdium, myslenie a kontempláciu, ktoré vedú človeka k viere skôr presvedčením než slepým prijatím.  Korán nabáda človeka, aby pozoroval a zvažoval Božie znamenia vo stvorení a poskytuje usmernenia pre zdravé myslenie, ktoré vedie k primeraným záverom.

Otázka číslo 5: NEMAJÚ VŠETKY SVETOVÉ NÁBOŽENSTVÁ PODOBNÉ CIELE?

Existuje mnoho oblastí, v ktorých sa náboženstvá zhodujú, no existujú medzi nimi aj značné teologické a praktické rozdiely.

Nepochybne v každom náboženstve nájdeme vyjadrenia múdrosti, vysokých morálnych hodnôt, varovania pred zlom a podporu dobrých skutkov.  Čo však odlišuje Islam od iných náboženstiev, je to, že ide nad rámec jednoduchého nabádania ľudí, aby boli veľkorysí a morálne bezúhonní.  Islam identifikuje ľudské problémy a predpisuje im praktické riešenia, individuálne aj kolektívne.

 

Hoci na svete existujú rôzne náboženské spoločenstvá, z ktorých každé obsahuje svoju vlastnú verziou „pravdy“, islam predstavuje zavŕšenie božsky zjaveného náboženstva a konečný právny kódex pre ľudstvo.  Z tohto dôvodu Korán uvádza:

 

,,Jediné náboženstvo u Boha je islam.(Svätý Korán 3:19)

 

Všetky božské posolstvá zjavené pred posolstvom Proroka Mohameda volali po uctievaní Jediného Boha a obsahovali určitú legislatívu.  Každá z nich však bola adresovaná konkrétnemu ľudu v konkrétnom časovom období s cieľom napraviť osobitné problémy a okolnosti, akými sú morálna degenerácia, ekonomická nespravodlivosť a nadmerný materializmus, zneužívanie moci a politický útlak. Konečné posolstvo islamu sa zaoberá tým istým sociálnym zlom, ale ako súčasť komplexného programu na zmenu, reformu a prospech každého národa, komunity a jednotlivca, ktorý bude existovať až do konca sveta.

 

Proroctvo Mohameda odštartovalo éru, v ktorej sa božské vedenie stalo otvorene univerzálnym, komplexnejším v rozsahu a precízne detailnejším.  Zodpovednosť za osud a morálne blaho človeka úplne závisí od jeho slobodného rozhodnutia a ochotnej iniciatívy odpovedať na pozvanie svojho Stvoriteľa.

IMG_7165.jpg
IMG_7461.jpg

Otázka číslo 6: UCTIEVAJÚ MOSLIMOVIA BOHA ALEBO ALLAHA?

Jedna z najväčších mylných predstáv o islame sa týka mena „Allah“.  Niektorí ľudia veria, že moslimovia uctievajú iného Boha ako kresťania, židia a iní, a niektoré misionárske organizácie distribuujú literatúru v angličtine, v ktorej hovoria veci ako: „Allah je boh moslimov“ a „Mohamed povedal ľuďom, aby verili v Boha, Allaha." Naznačujú a posilňujú myšlienku, že "Allah" je nejaké falošné božstvo.

 

To je úplne nesprávne, pretože „Allah“ je to isté slovo, ktoré arabsky hovoriaci kresťania a Židia používajú pre Boha.  Ak vezmete do ruky arabskú Bibliu, slovo „Allah“ nájdete všade tam, kde sa v angličtine používa slovo „Boh“.  „Allah“ je tiež správne meno Boha.  Preto moslimovia používajú meno „Allah“, aj keď hovoria inými jazykmi.

 

"Allah" je špeciálne slovo.  Označuje jedinú existujúcu entitu, ktorá skutočne má vlastnosti božstva a panovania, Stvoriteľa a Udržiavateľa nebies a zeme.  Je to meno jedinej bytosti hodnej uctievania, tej, na ktorej je v každom okamihu závislé všetko stvorenie.  Toto meno patrí jedine Bohu a nikomu inému.

 

„Allah” je jediné slovo v arabskom jazyku ekvivalentné slovu „Boh“ s veľkým „B“.  Je to tiež jedinečné slovo z gramatického hľadiska, pretože nemôže byť urobené v množnom čísle alebo priradené mužskému alebo ženskému rodu.  To je v súlade s islamským konceptom Boha.  V angličtine a iných jazykoch sa slovo „boh“ môže používať v rôznych formách, ako napríklad „Boh“, „bohovia“ alebo „bohyňa“, všetky s rôznymi konotáciami a vedľajšími významami.  Jediný rozdiel medzi „bohom“ (čo znamená falošný boh alebo akýkoľvek predmet uctievania) a „Bohom“ (čo znamená jediný pravý Boh) je veľké „B“.  Presnejší preklad slova „Allah“ by teda mohol byť „jediný pravý Boh“.

 

 Ale je tu ďalší dôležitý bod, a to, že islam sa obzvlášť zaoberá správnym pojmom Boha.

 

 

Niekto môže mať o Ňom mylnú predstavu, či už používa meno „Allah“ alebo slovo „Boh“.  Nasledovníci predchádzajúcich náboženstiev sa postupne odklonili od pôvodnej čistej viery v Boha kvôli tomu, že ich písma neboli dostatočne chránené pred stratou a zmenou. Žiadne z nich stále nie sú k dispozícii na štúdium v ​​pôvodnej forme alebo jazyku.

 

To však neplatí o poslednom božsky zjavenom posolstve, Koráne.  Preto v ňom možno nájsť správny koncept Boha.

IMG_7638.jpg

OTÁZKA ČÍSLO 7: AK JE ISLAM PROTI UCTIEVANIU MODIEL,PREČO SA MOSLIMOVIA MODLIA K ŠTVORCOVEJ STAVBE?

Jednoduchá kamenná budova v tvare kocky nachádzajúca sa v Mekke sa nazýva Ka'bah alebo Posvätný dom.  Je to bod, ku ktorému moslimovia čelia, keď sa modlia.  Hoci sú moslimovia počas modlitby otočení smerom ku Kaa’be, neuctievajú ju.  Moslimovia uctievajú a modlia sa iba k Bohu.
 
Ka'bah bola postavená prorokom Abrahámom a jeho synom Ismailom ako odpoveď na Boží príkaz pred viac ako 4000 rokmi.  Abrahám zasvätil dom na uctievanie jediného pravého Boha a za týmto účelom pozval celé ľudstvo, aby ho navštívilo.  Dokonca aj dnes sa od moslimov, ktorí sú fyzicky a finančne zdatní, vyžaduje, aby k nej raz za život vykonali púť.  Ka'bah zostala v centre nepretržitej tradície uctievania a oddanosti až do súčasnosti, symbolom stálosti, vernosti a obnovy.
 
V histórii ľudstva boli obdobia, počas ktorých sa ľudstvo odklonilo od monoteizmu, ktorý učili Boží Proroci.  Pred príchodom Mohameda ﷺ sa náboženstvo medzi Arabmi zvrhlo do polyteizmu a pohanstva a Mekka bola úplne ponorená do modlárstva;  v Ka'be a okolo nej bolo umiestnených asi 360 modiel, aby sa tam uctievali spolu s Bohom.  Prorok Mohamed ﷺ bol poslaný, aby ľudstvu prinavrátil čistý monoteizmus, ktorý učili všetci Boží poslovia, a aby znovu zaviedol uctievanie Jeho samotného.  Toto sa mu podarilo a Ka'bah bola konečne zbavená všetkých božstiev vytvorených človekom.
 
Medzi staroveké náboženské obrady, ktoré sú špecifické pre Kaa’bu, patrí kráčanie okolo nej.  To naznačuje integrujúcu a zjednocujúcu silu monoteizmu v ľudskom živote a to, ako by sa existencia moslima mala točiť okolo čistej oddanosti Bohu.  Ka'bah symbolizuje jednotu celého pravého náboženstva, bratstvo všetkých prorokov a hlavnú konzistenciu ich posolstva.

 

Keď sa moslimovia modlia tvárou k tomuto samostatnému centrálnemu bodu, pripomína sa im ich spoločný zámer a dlhodobý cieľ.  Dokonca aj keď stojíme priamo pred Kaa’bou v modlitbe, človek sa nemá pozerať na ňu ,ale skôr na zem pred ním. Duchovné zameranie je len na Boha a nikdy nie na žiadny stvorený objekt.

IMG_7631.jpg
bottom of page